Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1817-7115 (Print)
ISSN 2541-898X (Online)


Izvestiya of Saratov University. Philology. Journalism. 2007, Vol. 7, iss. 2