Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1817-7115 (Print)
ISSN 2541-898X (Online)


Brusilovskaya Yana Vadimovna

Brusilovskaya Yana Vadimovna's picture
Lastname: 
Brusilovskaya
First name: 
Yana
Middle name: 
Vadimovna
Sex: 
Female
Country: 
Russia